SLUŽBY

5

Lokalizácia a odstraňovanie káblových porúch

Príčiny vzniku porúch:

Najčastejším dôvodom vzniku nových porúch na kábloch je pričinenie druhých strán. Poškodením vonkajšej izolácie kábla dochádza k okamžitému alebo neskoršiemu vyradeniu kábla z prevádzky, ktoré spôsobuje nemalé finančné a materiálne straty.

Lokalizácia porúch:

Každý správca energetických sietí je vo svojom vlastnom záujme povinný sa starať o prevádzku všetkých zariadení a všetkých podzemných alebo nadzemných vedení. Každú novo vzniknutú poruchu je dôležité v čo najkratšom čase lokalizovať a odstrániť.

Zameranie porúch:

Základným kritériom na lokalizovanie porúch na kábloch je správna identifikácia typu poruchy a následný výber vhodnej metódy na jej odhalenie. Meraním základných veličín jednotlivých žíl sa môže obsluha rýchlo rozhodnúť pre správnu metódu zamerania poruchy.

Kontakt

Partneri: