SLUŽBY

4

Servis, oprava, úradné skúšky a revízie

Servis a oprava:

 • špecializácia v oblasti výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení elektrických,
 • odborné prehliadky a skúšky v zmysle vyhlášky MPSVaR 508/2009 Z.z. v priemyselných objektoch, školách, hoteloch, bankách, rodinných domoch, bytoch, záhradách a pod..

Úradné skúšky: 

 • úradná skúška elektrického zariadenia je overenie, či vyhradené technické zariadenie pred uvedením do prevádzky zodpovedá osvedčenej konštrukčnej dokumentácii a je spôsobilé na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku vrátane bezpečnej obsluhy,
 • vykonanie úradnej skúšky je povinné pre vyhradené technické zariadenia elektrické skupiny A,

Povinnosť, ak?

 • ak je namontované nové vyhradené technické zariadenie, skúška musí prebehnúť pred jeho prvým uvedením do prevádzky,
 • po rekonštrukcii vyhradeného technického zariadenia,
 • po demontáži a opätovnej montáži vyhradeného technického zariadenia.

Odborné prehliadky a revízie: 

 • spoločnosť vlastní všetky zákonom stanovené oprávnenia, osvedčenia, licencie a certifikáty pre výkon odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení,
 • neustále sa vzdelávame, sledujeme nové predpisy a trendy v meracej technike,
 • disponujeme modernými meracími prístrojmi so zabudovanou pamäťou, či s automatizovanými procesmi meraní,
 • rýchle dodanie revíznych správ bez zbytočného čakania,
 • sme poistení na prípadné škody, spôsobené pri výkone revízie elektrických zariadení.

 Revízie bleskozvodu:

 • prehliadka, kontrola a posúdenie použitých prvkov,
 • kontrola a premeranie dostatočnej vzdialenosti „s“
 • kontrola ochranných opatrení pred úrazom živých bytostí pred dotykovým a krokovým napätím (čl. 8 STN EN 62305-3),
 • kontrola vyhotovenia vonkajšieho LPS (ak je na stavbe použitý),
 • kontrola vyhotovenia vnútorného LPS (musí byť vždy),
 • meranie odporu uzemňovača a/alebo celkového odporu spoločnej uzemňovacej sústavy.

Kontakt

Partneri: