SLUŽBY

3

Projektovanie, kontrola a prevádzka trafostaníc

Projektovanie elektrických zariadení bez obmedzenia napätia aj pre objekty s nebezpečenstvom výbuchu a systémov ochrany pred nežiadúcimi prírodnými javmi.

Kontrola a prevádzka trafostaníc:

  • prehliadka odpínačov a odpojovačov a ich nastavenie,
  • prehliadka prípojníc, prepojov a preponiek,
  • revízia zhášacích komôr,
  • výmena chybových súčiastok odpínačov,
  • kompletné, dôkladné vyčistenie kobky a izolátorov,
  • očistenie transformátora a prechodiek,
  • kontrola prúdových spojov,
  • kontrola elektrickej pevnosti oleja,
  • skúšky izolačného stavu transformátora a
  • vykonanie bežnej údržby na základe zistených nedostatkov.

Kontakt

Partneri: