Budúcnosť zelenej energie na Slovensku: Ako zvládneme boom malých fotovoltických zdrojov?

S rastúcim záujmom o zelenú energiu a fotovoltické systémy na Slovensku sa objavuje množstvo výziev súvisiacich s ich pripojením do distribučnej siete. Problémy s pripojením malých fotovoltických zdrojov často súvisia s nedostatočnou maximálnou rezervovanou kapacitou (MRK) distribučnej siete, čo má významné dôsledky na stabilitu a bezpečnosť celého systému.

Stav distribučnej siete na Slovensku

Slovenská distribučná sieť bola vybudovaná prevažne v druhej polovici 20. storočia s cieľom zabezpečiť stabilnú dodávku elektrickej energie pre priemysel a domácnosti. Hoci bola sieť postupne modernizovaná, jej kapacita a technické možnosti sú obmedzené, čo sa prejavuje najmä pri integrácii nových, decentralizovaných zdrojov energie, akými sú aj fotovoltické panely.

Vplyv malých fotovoltaických zdrojov na distribučnú sieť:

1. Zelený boom a kapacitné obmedzenia:

S nárastom počtu malých fotovoltaických systémov, ktoré sa pripájajú do siete, dochádza k preťaženiu kapacitných možností distribučnej siete. Tento problém je výrazný najmä v lokalitách s vysokou koncentráciou malých zdrojov. Na západnom Slovensku je pripojených už viac ako 17 tisíc zdrojov, zatiaľ čo na východnom Slovensku je to iba okolo 5 tisíc zdrojov oficiálne pripojených do distribučnej sústavy. (SITA)​​ (Energie-Portal)​.

2. Technické výzvy a stabilita siete:

Pri pripojení veľkého množstva malých fotovoltaických zdrojov do siete vznikajú technické výzvy, ako sú výkyvy napätia a problémy so stabilitou. Distribučné spoločnosti, ako je Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. (SSE-D), preto pozastavili pripojenie nových výrobných zdrojov, aby zabezpečili spoľahlivú a bezpečnú prevádzku siete​ (Energia.sk)​.

Čo sa stane, ak bude distribučná sieť preťažená

pokiaľ bude distribučná sieť preťažená kvôli veľkému počtu malých fotovoltaických zdrojov, môže dôjsť k niekoľkým problémom:

  1. Výkyvy napätia: Preťažená sieť môže spôsobiť výkyvy napätia, čo môže viesť k poškodeniu elektrických zariadení pripojených k sieti.
  2. Výpadky elektriny: Nedostatočná kapacita siete môže viesť k výpadkom elektriny, čo negatívne ovplyvní nielen domácnosti, ale aj priemysel a verejné služby.
  3. Znížená spoľahlivosť: Stabilita a spoľahlivosť distribučnej siete môžu byť vážne ohrozené, čo bude mať za následok častejšie a dlhšie trvajúce výpadky.
  4. Zvýšené náklady: Distribučné spoločnosti môžu byť nútené investovať do modernizácie a rozšírenia siete, čo môže viesť k zvýšeniu nákladov pre všetkých užívateľov siete.

Predikcie a budúcnosť

Očakáva sa, že s pokračujúcim zeleným boomom bude tlak na distribučnú sieť rásť. Distribučné spoločnosti a regulačné orgány musia nájsť riešenia na zvýšenie kapacity a flexibilitu siete. Investície do inteligentných sietí (smart grids), ktoré umožnia efektívnejšie riadenie distribúcie a integráciu obnoviteľných zdrojov, sú nevyhnutné. Rovnako dôležitá bude modernizácia existujúcej infraštruktúry a rozvoj úložných kapacít, aby sa zvládli výkyvy vo výrobe a spotrebe elektriny​ (SIEA)​.

Záver

Pripojenie malých fotovoltaických zdrojov do distribučnej siete na Slovensku prináša okrem iného aj množstvo výziev spojených s kapacitnými obmedzeniami a technickými problémami. Pre udržanie stability a bezpečnosti distribučnej sústavy je potrebná kontinuálna modernizácia a adaptácia na nové technologické a environmentálne požiadavky. Spoločné úsilie verejnosti, inštitúcií a distribučných spoločností je kľúčové pre zabezpečenie udržateľného rozvoja obnoviteľných zdrojov energie. Ak chceme, aby naša sieť zvládla zelený boom bez problémov, musíme investovať do jej modernizácie a efektívneho riadenia kapacít.

Pre viac informácií o pripojení fotovoltaických systémov a aktuálnych možnostiach sledujte.

Kontakt

Partneri: